آذر, 1398 بدون نظر کوپلر, مقالات کوپلر

ضرورت استفاده از کوپلر:

ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ قنی زﻳﺮ برای ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺑﺎ قطرهای ۱۶ ﺗﺎ ۴۰ میلی متر:

 • اﺳﺘﻔﺎده از کوپلر در اﻧﻮاع سازه های ﺑﺘﻦآرﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﻴﺮ، ﺳﺘﻮن، دﻳﻮار و … در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ طراحی و اجرایی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وصله های مکانیکی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻃﺮح و اجرای ساختمان های ﺑﺘﻦآرﻣﻪ” و ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ACI 318 (ﻓﺼﻞ ﻃﺮح لرزهای) ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
 • رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﺼﻞ طراحی لرزهای آیین نامه ACI 318در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از وصله های مکانیکیدر سازه های ﺑﺎ شکل پذیری ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد الزامی اﺳﺖ.
 • ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آزمایش های ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﻄﻌﻪ اﺗﺼﺎل مکانیکی ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM A1034 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.
 • رزوه کاری ﻣﻴﻠﮕﺮد ساختمانی ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﻪ روش فرمدهی ﺳﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت مکانیکی اﻧﺠﺎم می گیرد.
 • ﻛﻮﭘﻠﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ماشین کاری و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت حرارتی و سختکاری ﺗﻮﻟﻴﺪ می شوند.
 • ﭘﺲ از رزوه کاری ﻣﻴﻠﮕﺮد، برای جلوگیری از ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن رزوهﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎً از درﭘﻮش ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺿﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • ﻓﻮﻻد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ کوپلر از اﻧﻮاع فولادهای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت مکانیکی ﻓﻮﻻد ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮﻻد CK45 ﻛﻤﺘﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
 • اﺳﺘﻔﺎده از درﭘﻮش پلاستیکی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر جلوگیری از ورود ﻣﻮاد خارجی ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﻮﭘﻠﺮ الزامی اﺳﺖ.
 • ﺑﺴﺘﻦ آرﻣﺎﺗﻮر رزوه ﺷﺪه داﺧﻞ ﻛﻮﭘﻠﺮ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ رزوه ﻣﻴﻠﮕﺮد الزامی اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻴﻠﮕﺮد ﻧﺒﺎﻳﺪ رزوه آرﻣﺎﺗﻮر ﺧﺎرج از ﻛﻮﭘﻠﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻃﻮل ناحیه رزوه شده ﻣﻴﻠﮕﺮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﻮل ناحیه رزوه داخلی ﻛﻮﭘﻠﺮ ﺑﺎﺷﺪ. بدیهی اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل اجرای ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺴﺘﻦ ﻛﻮﭘﻠﺮﻫﺎ ﺑﺮ عهده ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوژه می باشد.
 • برای ﺑﺴﺘﻦ آرﻣﺎﺗﻮر رزوه ﺷﺪه در ﻛﻮﭘﻠﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎورﺳﻨﺞ (Torque meter) ﻧﻴﺴﺖ و می توان ﺑﺴﺘﻦ ﻛﻮﭘﻠﺮ را ﺑﺎ آﭼﺎر معمولی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭼﺎر ﻟﻮﻟﻪﮔﻴﺮ اﻧﺠﺎم داد. ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ رزوه ﺑﻪ معنی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻮﭘﻠﺮ می باشد اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل چشمی در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 • ﻃﻮل رزوه ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﻮﭘﻠﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﺼﻒ ﻃﻮل ﻛﻮﭘﻠﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺑﺎ طولی ﺑﺮاﺑﺮ در داﺧﻞ ﻛﻮﭘﻠﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. برای اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ در وﺳﻂ ﻛﻮﭘﻠﺮ ﻣﺎﻧﻊ مکانیکی ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ مقتصی از ﻗﺒﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ رزوه کاری ﻳﻚ ﻛﺎر ﻛﺎﻣﻼً نخصصی ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ از اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮش انتهای ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اره دیسکی اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﺗﺎ انتهای ﻣﻴﻠﮕﺮد ﻛﺎﻣﻼً ﺻﺎف ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﺑﺮش ﺧﻮرده ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ راستای طولی ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
 • ﻓﻮﻻد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده برای ﻛﻮﭘﻠﺮﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﻓﻮﻻد کربنی و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد DIN 1. 1191 ﺑﺎﺷﺪ.
 • اﻳﻦ ﻧﻮع وصله های مکانیکی برای ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺗﺎ رده S 400 ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده می باشد.
 • وصله های مکانیکی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در صورتی ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وصله های ﻧﻮع اول ﺑﻨﺪ ۲ ﻓﻮق را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺳﺎﻳﺰ ۱۴ الی ۳۶ میلی متر و در صورتی که ﺷﺮاﻳﻂ وصله های ﻧﻮع دوم را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺳﺎﻳﺰ ۱۴ الی ۲۵ میلی متر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده می باشد.
 • در صورتی ﻛﻪ وصله مکانیکی در ستون های ﺳﺎزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ آن برای تمامی ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت بارگذاری ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
 • در سازه های ﺑﺎ ﺷﻜﻞ پذیری زﻳﺎد، اﺳﺘﻔﺎده از وصله های مکانیکیﺑﻪ شرطی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ وصله ﻣﻴﻠﮕﺮد در ﻫﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﻴﻠﮕﺮد (در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻀﻮ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و فاصله وﺻﻠﻪﻫﺎ در میلگرد های ﻣﺠﺎور ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در اﻣﺘﺪاد ﻃﻮل ﻋﻀﻮ ﻛﻤﺘﺮ از ۶۰۰ میلی متر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 • در صورتی ﻛﻪ وصله مکانیکی در اعضای کششی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، فاصله وﺻﻠﻪﻫﺎ در میلگرد های ﻣﺠﺎور ﻫﻢ در اﻣﺘﺪاد ﻃﻮل ﻋﻀﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ۷۵۰ میلی متر ﻛﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 • رزوه کاری ﺑﻪ روش ﻋﻤﻠﻴﺎت شکل دهی ﺳﺮد ﻓﻮﻻد ﺳﺒﺐ می شود ﺗﺎ ناحیه ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺴﺘﻌﺪ خوردگی ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ خوردگی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﻳﺎ حاوی ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آیین نامه های ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺿﺮورﻳﺴﺖ.

 

 

اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ساختمانی ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻻزم و کافی ﺑﻪ وﻳﮋه آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺸﺶ ﻣﻴﻠﮕﺮدوﺻﻠﻪ ﺷﺪه می باشد. برای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از بکار گیری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺸﺶ و در ﺣﻴﻦ اجرای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ۵۰۰ ﻋﺪد ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺸﺶ ﻣﻴﻠﮕﺮد وﺻﻠﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM 1034/A 1034M ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن کافی از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻮﭘﻠﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در پروژه های ﺧﺎص ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪاد نمونه برداری برای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺸﺶ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ۵۰ ﻋﺪد اﺗﺼﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت نمونه های ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ نمونه های ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 • وصله های مکانیکی باعث آرایش منظم و فاصلة بیشتر میان آرماتورها در ناحیه وصله و درنتیجه ایجاد فضای مناسب برای بتنریزی مطلوب و متراکمسازی آن میگردد. 1 -استفاده از آرماتورهای با سایز کوچک منجر به افزایش ابعاد ستونها میگردد تا بتوان تعداد الزم آرماتورها را استفاده نمود در حالی که با استفاده از وصله مکانیکی میتوان از میلگردهای قطورتر استفاده نمود و این امر هم موجب کوچک شدن ابعاد ستونها میشود و هم صرفه اقتصادی وصله مکانیکی را بیشتر میکند

 

برچسب ها

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *